Завършила съм специалност „Право“ в СУ „Св. Кл. Охридски“ през 2007 г. Практикувам адвокатската професия от 2008 г. Професионалният ми опит е предимно в областта на гражданското, търговското и административно право и процес. Владея отлично английски език. Прочети още...

Услуги

 • Процесуално представителство и защита на физически и юридически лица пред съд, арбитраж и различни административни органи.
 • Правна защита и съдействие при сключване на различни видове договори, в това число участие в преговори и предлагане на варианти за уреждане на правоотношенията.
 • Изготвяне на нотариални актове, спогодби, покани, пълномощни, завещания, записи на заповед и всякакви други документи.
 • Регистрация на всички видове търговци, юридически лица с нестопанска цел и други, както и извършване на промени във вече вписаните за тези лица обстоятелства в съответните регистри; обявяване на годишни финансови отчети.
 • Проучване правния статус на недвижими имоти, включително собствеността и наличието на вещни и облигационни тежести; снабдяване с удостоверения за вещни тежести, данъчни оценки, скици и други, както и цялостно правно съдействие за сключване на сделки с недвижими имоти.
 • Комплексно (абонаментно) правно обслужване.
 • Изготвяне на правен анализ на търговско дружество, предприятие или инвестиция (due diligence), обхващащ анализ на активите, пасивите, сключените договори и други обстоятелства, в зависимост от конкретния случай.
 • Учредяване и вписване на обезпечения и други по реда на Закона за особените залози.
 • Консултации и защита в процедура по търговска несъстоятелност.
 • Консултации и правно съдействие по регистрация на търговски марки.
 • Правно съдействие във връзка с доброволно и принудително събиране на вземания (вкл. предоговаряне и обезпечаване).
 • Предоставяне на писмени и устни правни становища по поставен от клиента въпрос.
 • Снабдяване с различни видове документи, преписи, удостоверения от съдебни и административни органи, включително удостоверения за наследници, свидетелства за съдимост, преписи от съдебни решения, нотариални актове, удостоверения за актуално състояние, за ликвидация и несъстоятелност и др.
 • Изготвяне на договори, становища и всякакви други правни документи на английски език.

 • Списъкът с услуги, изброени по-горе, не е изчерпателен. За допълнителна информация моля не се колебайте да се свържете с мен по телефон, и-мейл или чрез формата за обратна връзка.

Начало

За мен

Сфери на дейност

Услуги

Контакти

на български
in english
Този сайт използва „бисквитки“, за да улесни Вашето сърфиране. Добре!